Tjenester: Samfunnsøkonomisk analyse

Et velfungerende markedsbasert energisystem stiller krav til rammevilkårene fastsatt av myndighetene, nasjonalt og internasjonalt.
Våre rådgivere har lang erfaring med samfunnsøkonomiske analyser av ulike aspekter knyttet til energimarkedet. Dette omfatter blant annet
  • utforming av kraft- og gassmarked, slik som prissetting, tariffer, marginaltap, systemansvar, systemtjenester, håndtering av knapphet og anstrengt kraftsituasjon
  • utenlandsforbindelser, slik som økonomiske analyser, kapasitetsallokering og interaksjon mellom ulike tariffsystemer
Kontaktperson: Jørgen Bjørndalen

Utenlandsforbindelser

Norsk vannkraft ansees å være en svært viktig kilde til regulering av vindkraftproduksjonen i Europa. Ved å bygge ut tilstrekkelig overføringskapasitet mellom det norske markedet og markedet på kontinentet kan norsk vannkraft bidra positivt i forhold til å øke andelen fornybar energiproduksjon i Europa. Investering og utbygging av utenlandsforbindelser er svært kostbare og risikable prosjekter, men krafthandel kan også gi formidable inntekter for eierne av disse forbindelsene. Gjennom relative prisendringer vil krafthandel ha betydning for det samlede samfunnsøkonomiske overskuddet (endringer i produsent- og konsumentoverskudd).

EC Group har vært involvert i en rekke vurderinger av samfunnsøkonomiske konsekvenser og aspekter knyttet til eksport og import av kraft, og er en naturlig samarbeidspartner i prosjekter med denne problemstillingen.

Kontaktperson: Jørgen Bjørndalen

Konsesjonsprosesser

Ved utbygging av nye kraftverk, enten det dreier seg om store magasinbaserte vannkraftanlegg, mini-/mikrokraftverk eller vindkraftprosjekter, må tiltakshaveren søke konsesjon for produksjon av kraft fra energimyndigheten. Utbygging av ny kraftproduksjon vil ha konsekvenser både for lokalsamfunn, natur og miljø. I en konsesjonsprosess må både de miljømessige og økonomiske konsekvenser analyseres og gjennomgås. For å opprettholde et marked med fri konkurranse mellom aktørene på produksjonssiden kan det også ofte være behov for å analysere betydningen for konkurransen i markedet.

EC Group kjenner regelverket og gangen i konsesjonsprosessen. Vi har en rekke ganger vært involvert i denne type prosjekter, og kan være en samarbeidspartner i hele eller deler av konsesjonsprosessen.

Kontaktperson: Jørgen Bjørndalen