Tjenester: Benchmarking

NVEs årlige effektivitetsmålinger viser kostnadsnivået for hvert enkelt nettselskap sammenlignet med andre effektive selskap med tilsvarende oppgave. Effektivitetsmålingene kan i beste tilfelle avdekke hvorvidt det er kapitalkostnader eller driftskostnader som er årsak til egen effektivitet. Hvilke oppgaver/funksjoner som belaster selskapene relativt mye/lite i forhold til andre sammenlignbare selskap krever imidlertid en mer detaljert gjennomgang av selskapet.

Det er flere mulige angrepsvinkler og detaljeringsnivå som kan brukes i en benchmarking, men hovedessensen er den samme:
  • Virksomhetens aktivitet må beskrives og eventuelt parteres i mer detaljerte funksjoner
  • Oppgavene/funksjonene må kvantifiseres
  • Ressursbruken til de ulike oppgaver/funksjoner må kvantifiseres
  • Oppgavene/funksjonene med tilhørende ressursbruk må sammenlignes
Metodisk består benchmarkingen i å systematisere dataene på en optimal måte i forhold til ressursbruk pr. oppgave/funksjon. I resultatpresentasjon sørge vi for å bruke et representativt utvalg av enhetskostnader (eks. for nettvirksomhet: driftskostnader per km høyspent, kostnader per kunde etc.), men der dette selvfølgelig kan justeres – så lenge datagrunnlaget tillater det.

EC Group har lang erfaring med Benchmarking og komparative analyser. Resultatene fra disse analysene benyttes både for rene effektiviseringformål, og som input i større analyse- eller strategiprosesser selskapene er inne i.

Kontaktperson Svein Sandbakken