Tjenester: Tariffering og anleggsbidrag

Tariffering

Nettselskapenes tariffer skal sikre at nettselskapene over tid oppnår en inntekt i samsvar med vedtatte inntektsrammer. Utformingen av nettselskapenes tariffer er til en viss grad regulert i NVEs forskrifter. NVEs forskrift gir imidlertid nettselskapene store frihetsgrader i forhold til utformingen av tariffene. Foruten å sikre nettselskapenes inntekter bør nett-tariffene utformes slik det oppnås en rettferdig kostnadsfordeling mellom kundegrupper. Dessuten bør nett-tariffene utformes i tråd med nettselskapenes ønskede forbruksutvikling (økt elektrisitetsforbruk hele eller deler av året eller eventuelt forbruksreduksjon i vinterperioden).

Gjennom mange års inngående analyser og beregninger av nett-tariffer for en mengde selskap, har EC Groups rådgivere den beste erfaring og kompetanse for å bistå nettselskapene i utformingen av deres tariffer.

Kontaktperson: Svein Sandbakken

Anleggsbidrag

Anleggsbidrag har historisk vært benyttet som et virkemiddel for å unngå at fellesskapet må dekke kostnadene med spesielt kostbare tilknytninger av nye kunder. Gjennom NVEs forskrift, er reglene for innkreving av anleggsbidrag endret flere ganger i løpet av de siste årene. Dette har ført til forvirring og usikkerhet både i nettselskapene og blant kundene. Økt interesse for utbygging av mini- og mikrokraftverk de siste årene har på nytt aktualisert prinsipper for innkreving av anleggsbidrag.

EC Groups rådgivere har helt fra slutten av 80-årene erfaring med etablering av lokale regler/prinsipper for beregning av anleggsbidrag. Basert på denne erfaringen, har EC Group den nødvendige erfaring og kompetanse for å komme fram til hvordan et nettselskaps prinsipper for beregning av anleggsbidrag bør utformes.

Kontaktperson: Svein Sandbakken