Nyheter

Ansvarlig rådgiver for Oppdal kommune i forbindelse med salget av 50,1% av aksjene i Oppdal Everk AS til TrønderEnergi Nett AS

EC Group har vært ansvarlig rådgiver i forbindelse med Oppdal kommunes salg av 50,1% av aksjene i Oppdal Everk AS til TrønderEnergi Nett AS

16. oktober 2019
Aktuelt: Flere oppdrag innen konsernetablering og omstrukturering
EC Group bistår flere energiselskap med tilpasning til Energiloven, herunder strategiske veivalg, økonomiske analyser, verdsetting og konsernetablering. Enkelte selskap velger å omstrukturere virksomheten for å innfri nye lovkrav, mens andre velger å selge/fusjonere nettvirksomheten. 

Vi har referanser fra flere fullførte prosesser.

For tiden har vi flere aktive prosjekt innen konsernetablering, omstrukturering og salg av virksomhet knyttet til kravene i den nye Energiloven.
24. november 2016
Konsernetablering – Sandøy Energi AS

EC Group har vært utførende rådgiver i konserndannelsen i Sandøy Energi AS. Vi har stått for utførende rådgivning, prosjektledelse, fasilitering, dokumentasjon, verdsetting av alle virksomhetsområder, samt åpningsbalanser.

23. oktober 2019
Konsernetablering – AS Eidefoss

EC Group har vært utførende rådgiver i konserndannelsen i AS Eidefoss. Vi har stått for utførende rådgivning, prosjektledelse, fasilitering, dokumentasjon, verdsetting av alle virksomhetsområder, samt åpningsbalanser.

23. oktober 2019
Konserndannelse i Røros E-verk
EC Group har vært utførende rådgiver og fasilitator i konserndannelsen. Prosessen ble gjennomført i henhold til en effektiv tidsplan i løpet av høsten 2017.
14. desember 2017
Gauldal Energi AS selger datterselskapet Gauldal Nett AS
EC Group har vært ansvarlig rådgiver i forbindelse med Gauldal Energi AS salg av datterselskapet Gauldal Nett AS. Gauldal Nett AS driver distribusjon av strøm i kommunene Midtre Gauldal og Holtålen.
25. oktober 2017
Selbu Energiverk selger nettvirksomhet, kraftomsetning og fiberselskap
Etter en utredning av strategiske veivalg vedtok eier av Selbu Energiverk (SEV) å selge nettvirksomheten og kraftomsetningsvirksomheten til TrønderEnergi og fiberselskapet Neanett AS til NTE Marked. EC Group har vært rådgiver både i utredningen, forhandlinger og gjennomføring av disse transaksjonene. 

Sentralt i prosessen har vært hensynet både til de ansatte, lokalsamfunnet og den fremtidige økonomien i energiverket.
10. januar 2017
Hurum Energiverk - Analyser av fremtidig veivalg og påfølgende konsernetablering
EC Group har vært engasjert for å utrede ulike strategiske valg for energiselskap i forbindelse med nye lovkrav til selskapsmessig og funksjonelt skille.

Resultatet ble at Hurum Energiverk valgte å etablere en konsernstruktur for å tilfredsstille lovkravene.
26. mai 2017
EC Group bistår Trollfjord Kraft med etablering av konsernstruktur
EC Group bistår mellomstort energiselskap med konserndannelse i forbindelse med nye lovkrav til selskapsmessig og funksjonelt skille.
 
19. mai 2016
EC Group var ansvarlig rådgiver ved salget av nettvirksomheten i Rødøy Lurøy Kraftverk AS
Nettvirksomheten i Rødøy Lurøy Kraftverk (RLK) innlemmes i Nordlandsnett med virkning fra 
1. januar 2016. Transaksjonen vil bidra til å utjevne nettleien for nettkundene og får positiv virkning for næringsutvikling og forsyningssikkerhet i hele regionen. EC Group ble engasjert som ansvarlig rådgiver av eierne i RLK i forbindelse med salget av nettvirksomheten.
9. mai 2016
Moderate konsekvenser av fusjon mellom Askøy, Energi 1 Follo Røyken og Fredrikstad Energinett

Askøy Energi er i dag referanseselskap for mange selskap i DEA-beregningene for distribusjonsnett. Ved en fusjon mellom Askøy Energi, Energi 1 Follo Røyken og Fredrikstad Energinett vil Askøy Energi opphøre som referanseselskap. Dette vil påvirke effektiviteten både for enkeltselskap og bransjen. EC Group har gjennomført analyser som viser at konsekvensene for beregnet effektivitet og inntektsramme vil være moderate.

10. mai 2016
EC Group ansvarlig for prosessen rundt kjøpet av Vrangfoss kraftverk og etablering av Norsjøkraft AS
EC Group administrerte prosessen rundt kjøpet av Vrangfoss kraftverk og etablering av Nordsjøkraft AS i samarbeid med selger av kraftverket. 
2. januar 2016
EC Group var ansvarlig forhandlingsleder ved salg av aksjer i Elverum Nett AS og Elverum Fjernvarme AS

EC Group ansvarlig forhandlingsleder og prosjektkoordinator i forbindelse  med salg av aksjer i Elverum Nett AS og Elverum Fjernvarme AS

24. mars 2016
EC Group med råd om fremtidig utforming av nettariffer
Gjennom det siste året har EC Group hatt flere oppdrag for NVE om prinsipper for utforming av nettariffer for forbruk. Vi har gitt konkrete råd knyttet til utforming av andre tariffledd dersom energiledd skal begrenses til å reflektere marginaltap, utforming av energiledd i praksis og håndtering av ny produksjon i situasjoner med begrenset nettkapasitet.
25. februar 2016