Tjenester: Nettregulering

Hensikten med reguleringen av nettvirksomheten er dels å forhindre/begrense monopolprofitt i nettselskapene, og dels å sikre effektiv bruk, drift og utvikling av nettet. Inntektsrammereguleringen, som ble innført i 1997, er sammensatt av en rekke elementer som har betydning for hvordan aktørene tilpasser seg. Eksempler på forhold som inngår i utformingen av reguleringen omfatter valg av reguleringsmekanisme (pristak, inntektsramme, målestokk), lengde på reguleringsperioden, fastsettelse av kostnadsgrunnlaget, bruk av individuelle og generelle effektivitetskrav, inflasjonsjustering og justering for nyinvesteringer.

Siden dereguleringen tidlig på 90-tallet har rammebetingelsene for nettselskapene blitt stadig mer regulert. Spesielt legger NVEs forskrifter føringer for nettselskapenes økonomi og agering. Dette gjelder særlig selskapenes tarifferingspraksis, bruk av anleggsbidrag, beregning av inntektsramme, effektivitetsmåling, samt rapportering av økonomiske og tekniske data.

EC Groups rådgivere har bred nasjonal og internasjonal erfaring knyttet til utforming av regulering av nettvirksomhet, og har bistått både regulatorer og bransjeorganisasjoner i å utrede forbedringer til eksisterende reguleringsutforming. Vi har dessuten lang erfaring med å bistå store og små nettselskap i deres tilpasning til eksisterende rammebetingelser. Sentralt i vår portefølje av prosjekter knyttet til nettregulering er

Kontaktperson: Lise Eriksen